BlockList

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Máy khắc tranh sử dụng robot 3-RRR phẳng - Bản mô phỏng trong V-REP

  • Loại: mô phỏng
  • Lý thuyết điều khiển: điều khiển PID; reinforcement learning; mạng nơ ron nhân tạo; tối ưu hóa mô phỏng tìm kiếm thức ăn của vi khuẩn
  • Giải thuật: BFA; tìm kiếm đệ quy tối ưu; xử lý ảnh
  • Ứng dụng: Delphi (phần mềm điều khiển); V-REP (mô hình robot)
  • Các ngôn ngữ lập trình: C/C++, Delphi, LUA
  • Xuất bản: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3025952