BlockList

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Đoàn công tác của Taiwan Tech ở Việt Nam


Khoa Công nghệ, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 11/12/2019Khoa Công nghệ, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 11/12/2019Đại học Bách Khoa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 12/12/2019Giới thiệu chương trình học ở Taiwan Tech tại Đại học Bách Khoa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 12/12/2019Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 13/12/2019