BlockList

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Giới thiệu robot song song Hexa

  • Loại: mô phỏng và thực nghiệm
  • Lý thuyết điều khiển: điều khiển lai lực/vị trí; điều khiển impedance; điều khiển PID kép; điều khiển học lặp lại
  • Ứng dụng: Lazarus (phần mềm điều khiển); Matlab SimMechanics (mô hình robot)
  • Các ngôn ngữ lập trình: C/C++, Lazarus, Matlab scripts.
  • Xuất bản liên quan: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2920020