BlockList

Thông tin

HUỲNH BÁ PHÚC
Hà Nội, Việt Nam
♦ Tên mã: James
♦ Kernel: AI++
♦ Phiên bản: 3.0 NFNL 198008201809
♦ Ngôn ngữ gốc: Delphi
♦ Ngoại ngữ: C/C++, Python, LUA, Javascript, PHP, C#, MATLAB Scripts, SQL, HTML/HTML5.
♦ Phần cứng: SH 4.0
♦ Phần mềm: VS 1.0
♦ Giao thức: One-touch Synchronous USB
♦ Giao diện: HP LINUX 2020
♦ Ứng dụng hệ thống: industrial robots, intelligent robots, mobile robots, machine vision, control theories, dynamics of mechatronics systems, evolutionary algorithms, STEM, STEAM.
♦ Trang chủ: https://www.vinabot.com
♦ Nền tảng giáo dục tương tác trực tuyến mới: https://www.vinabot.com/p/i-courses.html
♦ Chữ ký: @gmail   hubaphu
♦ Zalo/Skype: hbphuc


Xin vui lòng gửi thông tin nếu bạn cần liên hệ

Tên của bạn:

Email của bạn: