BlockList

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

Mô phỏng phân tích hành trình và tải động của robot bốn chân

  

  • Loại: mô phỏng
  • Công cụ: LabWindows/CVI (phần mềm điều khiển); CoppeliaSim (mô hình mô phỏng)
  • Ngôn ngữ lập trình: C/C++, LUA