BlockList

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Điều khiển impedance mờ tối ưu cho tay gắp robot

  • Loại: mô phỏng và thực nghiệm
  • Lý thuyết điều khiển: điều khiển logic mờ; điều khiển impedance; điều khiển học lặp lại
  • Ứng dụng: Delphi (phần mềm điều khiển); Matlab SimMechanics (mô hình robot)
  • Các ngôn ngữ lập trình: C/C++, Delphi, Matlab scripts.
  • Xuất bản liên quan: https://doi.org/10.3390/app10113821