BlockList

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY BẰNG CỬ CHỈ BÀN TAY

  • Loại: Ứng dụng & Mô phỏng
  • Công cụ: CoppeliaSim (Mô hình tay máy)
  • Ngôn ngữ lập trình: Python, LUA