BlockList

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

Impact Intensity Estimation of a Quadruped Robot without Using a Force Sensor

  • Loại: mô phỏng và thực nghiệm.
  • Lý thuyết điều khiển: Bộ lọc Unscented Kalman; ANN; Ước lượng lực tiếp đất.
  • Công cụ: LabWindows/CVI (phần mềm điều khiển robot); Matlab (mô phỏng).
  • Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Matlab scripts.
  • Xuất bản:  https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.01003