BlockList

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

CUỘC THI ĐUA XE TỰ HÀNH BÁM VẠCH 2023 - 2024

  • Đơn vị tổ chức: Khoa điện - điện tử, trường đại học phenikaa
  • Đơn vị tài trợ kỹ thuật: VINABOT.COM
  • Đối tượng tham gia: Sinh viên
  • Fanpage: https://web.facebook.com/eee.rc